Melčice - Net

Melčice - Net

Melčice - Lieskové 263
91305 Melčice - Lieskové
IČO: 42014069

Informácie o inštitúcii Melčice - Net

 

I. Základné ustanovenia

Názov združenia je Melčice-Net. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realiovať ciele združenia uvedené v bode II.

Sídlom združenia je: Melčice 263, 913 05, Melčice – Lieskové.

Pôsobnosť združenia je vymedzená stanovami.

II. Ciele a činnosť

1) Cieľom združenia je združovať fyzické osoby predovšetkým za účelom vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.

2) Popri tom bude najmä:

a. budovať, spravovať a rozširovať počítačovú sieť pre obyvateľov obce Melčice – Lieskové , prípadne blízkych priľahlých obcí.

b. organizovať podujatia spojené s využívaním počítačovej siete ako kurzy, školenia a pod.,

c. spolupracovať s miestnou samosprávou,

d. podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti,

e. spolupracovať so združeniami a organizáciami s podobným zameraním za účelom rozvoja, alebo výmeny skúseností,

f. využívať myšlienkové prostriedky (prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy a pod., vydávanie bulletinov, brožúrok, príručiek, zoznamov a pod.),

g. využívať materiálne prostriedky:

- zápisné a členské príspevky riadnych, mimoriadnych a čestných členov,

- výťažky z organizovaných stretnutí, publikácií a pod.,

- výťažky z výskumných a iných činností pre súkromné a verejné inštitúcie,

- dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele,

- iné finančné a materiálne príspevky.III. Členstvo v združení

1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Formy členstva sú nasledovné: riadne, mimoriadne a čestné.

2) Riadnym členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi a stanovami združenia, najmä obyvatelia obce Melčice-Lieskové alebo priľahlých obcí.

3) Mimoriadnym členom združenia môžu byť fyzické, alebo právnické osoby, ktoré chcú a sú schopné podporovať ciele združenia. Mimoriadnych členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.

4) Čestným členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo.

5) O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo združenia.

6) Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena, pričom zaplatenie zápisného a členského príspevku je nutnou podmienkou.

7) Zánik členstva:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b) vylúčením – pri úmyselnom porušení občianskej morálky, pri spáchaní protiprávneho činu, pri činnosti poškodzujúcej združenie, členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c) úmrtím člena,

d) zánikom združenia,

e) neuhradením členského príspevku na ďalšie obdobie,

f) bezdôvodnou neúčasťou na valnom zhromaždení.

8) Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky záväzky voči združeniu, pričom o navrátení jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predsedníctvo.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ľubomír Staňák

melcicenet@gmail.com
lubomir.stanak@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit